Hem rebut correctament el teu missatge.
Ens posarem aviat en contacte amb tu.

Política de xarxes socials

1 . Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de MALLA ASSOCIACIÓ CATALANA TUTELAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA, a la xarxa social.

De conformitat amb el deure d’informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), MALLA ASSOCIACIÓ CATALANA TUTELAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA, en endavant, el RESPONSABLE desitja posar en coneixement de les persones usuàries d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial del RESPONSABLE, en la mateixa. L’accés i ús per la persona usuària d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa.

2 . Dades de menors d’edat o persones amb discapacitat amb mesures de suport a l’exercici de la capacitat jurídica
L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta. Per la seva banda, si la persona usuària és una persona amb discapacitat amb mesures de suport a l’exercici de la capacitat jurídica, el RESPONSABLE, adverteix que serà necessària l’assistència consentida de la persona que proporcioni el suport a l’exercici la capacitat jurídic d’acord amb les funcions que tingui per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE.
El RESPONSABLE, quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i persones amb discapacitat, sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals o de la persona que exerceix les funcions de l’assistent en cada cas.

3 . Identificació de la raó social del responsable del fitxer
La persona usuària queda informada que el RESPONSABLE, amb domicili social a C/ Almogàvers, 68 - 08018 Barcelona (Barcelona), ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de la persona usuària a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social , sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial.

4 . Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal , informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per la persona usuària al RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat d’oferir informació del RESPONSABLE, per correu electrònic , fax , SMS , MMS , comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic , present o futur , que possibiliti realitzar comunicació comercial , enviament de newsletter a aquelles persones usuàries que es subscriguin , intercanviar informació amb el RESPONSABLE, i altres persones usuàries i establir comunicació amb tercers.
Des del moment en què la persona usuària utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure , inequívoc , específic , informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per al RESPONSABLE, per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix la present política.

La persona usuària és lliure d’utilitzar la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, de manera que en cas que la persona usuària no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no ha d’ utilitzar ni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, la persona usuària pot compartir textos , fotos , vídeos i altre tipus d’informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. La persona usuària serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent , aquesta política i les Normes de la Plataforma.

La persona usuària únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial delRESPONSABLE, dades personals , fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l’autorització de tercers.

El RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar d’aquesta pàgina oficial de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de la persona usuària qualssevol contingut publicat per la persona usuària quan infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

5 . Identificació de les persones destinatàries respecte dels quals el RESPONSABLE tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S’adverteix a la persona usuària que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial del RESPONSABLE, a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants persones usuàries de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per la persona usuària a la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta de les persones usuàries per la mateixa naturalesa del servei.

El RESPONSABLE, únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6 . Altres tercers prestadors de serveis
El RESPONSABLE, adverteix la persona usuària que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli la persona usuària a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin híper enllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui a través d’híper enllaços el RESPONSABLE, remet a les persones usuàries adherides a aquesta pàgina oficial.

7 . Qualitat de les dades
El RESPONSABLE, adverteix la persona usuària que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda , cap persona usuària pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’ persona usuària en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, la persona usuària haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquestes persones usuàries o no de la xarxa social o de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta.

8 . Drets que assisteixen a la persona interessada:

  • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.


9 . Altra informació d’interès
El RESPONSABLE, podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l’actualment publicada aquí recollida. Per això la persona usuària haurà d’accedir periòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat.

La persona usuària pot contactar amb el RESPONSABLE, mmitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte :

MALLA ASSOCIACIÓ CATALANA TUTELAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA
lopdmalla@gmail.com


Així mateix la persona usuària pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús d’aquesta.

CONFIGURAR COOKIES