Hem rebut correctament el teu missatge.
Ens posarem aviat en contacte amb tu.

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ JURÍDICA I SUPORT

Objectius

Informació, orientació jurídica i suport: Informem i orientem sobre les mesures de provisió de suport a l’exercici de la capacitat jurídica que contempla l’ordenament jurídic. També orientem sobre altres procediments relacionats amb l’exercici de l’assistència, com la presentació d’inventari i de rendició de comptes, excusa o remoció de càrrec, autorització per la venda d’immobles, etc.

Facilitem informació sobre els tràmits administratius relacionats amb la discapacitat ( dependència, grau de discapacitat, orientació de recurs, prestacions…)

Donem suport a les persones que fan d’assistent (sigui familiar o no) per fer més fàcil el desenvolupament de les seves funcions.

Aquest servei s’orienta a les persones amb discapacitat intel·lectual que poden necessitar algun tipus de suport, als familiars d’aquestes, a professionals i entitats del sector.

PREVISIÓ DE FUTUR

Pretuteles

S'estableix un acord formalitzat entre la persona amb discapacitat intel·lectual i/o la seva família i l’entitat un cop la persona per ella mateixa o amb el suport del seu nucli familiar han decidit que en un futur la nostra entitat desenvolupi les funcions d’assistent de la persona, tant si ens designa en primera opció o amb caràcter subsidiari.

Fem un seguiment individualitzat de la persona que en el futur pugui ser assistida, sempre que hi estigui d’acord. Aquest vincle promou el coneixement mutu de manera que, arribat el moment assumir el càrrec per part de l’entitat, ja hi ha coneixement previ de què vol i necessita, a més de confiança amb l’entitat.

Durant el període que les persones estan vinculades en el servei de previsió de futur, també podem mantenir contacte la família de la persona amb discapacitat , i si hi estan d’acord podem fer reunions amb els professionals dels recursos que utilitzen amb la finalitat de conèixer la situació personal, familiar i social perquè ajudi a l’inici de l’assumpció de l’assistència tant per l’entitat com per la persona a qui es donarà suport.

La inclusió en el servei de previsió de futur ajuda a evitar possibles situacions de vulnerabilitat o indefensió de la persona i assegurar-li el suport que necessita quan les persones (progenitors, altres parents, etc.) que li ho estan proporcionant ja no se’n puguin fer càrrec.

Pretuteles

SUPORT A L’EXERCICI DE LA CAPACITAT JURÍDICA

Objectius

La nostra missió central a Malla és proporcionar suport a persones amb discapacitat intel.lectual que tenen establertes mesures de suport a l'exercici de la capacitat jurídica en els àmbits que han estat determinats mitjançant resolució judicial o escriptura pública, des de l'assumpció del càrrec d'assistent o d'altres figures jurídiques que es puguin establir legalment.

Portem a terme el nostre càrrec amb les persones que donem suport, salvaguardant els seus drets i interessos, amb l'objectiu de garantir que puguin exercir plenament la seva capacitat jurídica amb igualtat de condicions. Afavorir amb la nostra tasca que puguin desenvolupar-se de manera integral amb plena inclusió a la societat.

Per aconseguir aquest objectiu, comptem amb un equip de professionals multidisciplinaris que opera en les diverses àrees de la nostra organització, com ara l'àmbit social, administratiu, comptable i jurídic. En col·laboració amb la persona a qui donem suport, desenvolupem un pla d'acció personalitzat, que s'actualitza anualment, i que estableix els acords necessaris per proporcionar el suport requerit.

A més, considerem que enriquir les relacions entre les persones a les quals oferim suport, sempre que ho desitgin, és un aspecte fonamental per reforçar el seu vincle amb la nostra entitat i fer que se sentin estimades i part integrant de Malla. Amb aquest propòsit, organitzem una varietat d'activitats voluntàries de diferents tipus, que sovint resulten molt beneficioses per al desenvolupament de les relacions interpersonals.

CONFIGURAR COOKIES